JFans

喜愛在愛情、工作、教育、娛樂及社會民生等抒發自己所思所想

教與育系列 之 成績差只因笨、懶惰、不努力讀書?

不少家長都有一個先入為主的錯誤觀念,就是「小朋友成績差,一定係佢地笨、懶惰、不努力讀書,唔係點會人讀佢地又讀,人地有高分又唔見佢地有?」,但事實又是否如此?

家長先要知道,

正所謂「人比人、比死人」,不能草率地將自己子女和其他人的子女作片面的比較,因為那樣對子女不公平。試想想,若子女心中想的是「點解人地父母做到呢樣果樣,又唔見我父母做到呢?一定係佢地自私同唔疼愛我!咁我將來長大也不會疼愛佢地照顧佢地!」,你們又覺得將你們和其他父母這樣片面地比較又公平嗎?世上每個人都是不同的獨立的個體,不能拿來互相比較。你們的子女可能未必是世上一等一最好的,但卻是和你們最合適的子女;正如你們可能未必是世上一等一最好的父母,但卻是你們子女的最合適的父母。

家長也要知道,

子女不是被複製的機械人,不能每件事情都做到和其他人完全一樣。子女成績差,不要先入為主認為他們必定是「笨、懶惰、不努力讀書」,而要在沒有預設立場下和子女一同探索是因為「笨、懶惰、不努力讀書」還是因為學習內容太深而不明白、老師太惡害怕發問自己不明白的地方、未能找到理解學習內容的方法、答題大意不小心、臨場表現失準等……子女成績差可以受很多不同旳環境及人為因素所影響,父母不能只以偏慨全地下判斷,反而要細心和子女客觀分析他們成績差的原因,一同平心靜氣地尋找處理方法。

而家長更要知道,

正如老舊的俗語說「十隻手指有長短」,人人各有不同的長處和短處,父母不要一味只懂追究子女成績差,而是要發掘子女的長處短處,鼓勵他們發揮長處,嘗試改善短處;即使短處最後未能改善,最少子女也找到自己的長處,將來也能有機會發揮所長。亦正如老舊的俗語說「條條大路通羅馬」,將來即使子女不能像父母所期望般踏上「順利入讀著名大學的著名學科並成功畢業」這條康莊大道,也可以從其他方面發展自己的才能,如入讀演藝課程當演藝人,學跳舞當個舞者等,人生路可能比他人繞得有點遠、走得有點久、過得有點苦,但只要有決心及堅毅,也能無悔地步向適合自己光明的前路。

家長在社會中為家庭為生活而爭扎求存時痛過跌過失意過,因此想子女盡量走上「順利入讀著名大學的著名學科並成功畢業」這條康莊大道而少走冤枉難行的崎嶇路是不難理解的。但若這條路不是子女自己真心想要行的話,那子女只會「心裏流著淚行康莊道」,只是空有軀殼地生存而非有血有肉地生活;但若子女走的路是自己真心想要行的路,雖然會繞得有點遠、走得有點久、過得有點苦,就算再苦也能甘心地捱過去跨過去,因為他們會「捱過苦、方知甜」。

家長要是真心疼愛子女,就不要怕他們在人生路上跌跌撞撞而受傷,因為受過傷後會成長,從而能面對日後的風浪;不要忘記,他們從BB時學習走路,也是在跌跌撞撞下學懂的。作為父母只能做的,除了客觀地沒有預設立場地提供意見給子女參考外,就是在子女心中疲累或受傷時,借紙巾,耳朵及肩膊給子女訴苦,適時安慰,that’s it & that’s all。

#香港 #教育 #親子 #化讚為賞 #化like為coin


讀者如喜歡這篇文章 ,可於文章最下方按下Likebutton以示鼓勵及支持,若讚賞公民請先登入再按下Likebutton ,最多可按5至6下,而其他人士也可以於網絡了解LikeCoin及考慮是否註冊成為讚賞公民,若想成為讚賞公民可按以下連結︰https://likerland.app.link/?event=app_referral&referrer=tracy2018(下載APP登記註冊並通過短訊驗證後,你我還可有機會各獲 100 LikeCoin 作奬勵)


CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

3

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.