Kuàn-ka
Kuàn-ka

|kuanka.eth.limo |訊息 liker.social/@PumpkinSwimmer |當咧學台語文... |救生教練,喜愛海泳

現流冊店 Hiān-lâu tsheh-tiàm

現流(hiān-lâu)咧講漁貨「現流仔」:流代表潮汐,現流就是 tī 這斗 ê 洘流、海漲之中掠起來 tǹg 去港內 ê 漁貨。比喻讀者 tī 冊店發現著一本冊、一張唱片 [1]

頭一擺知影一間店是 tī 咧鄭順聰老師ê面冊頂懸看著,著想講有機會一定愛去交關(kau-kuan)tsi̍t-ē。用台文佮台羅號名 ê 冊店,這馬我干焦看過兩間:一个是旗津tha̍k冊,另外一个就是現流冊店。若是有朋友閣熟似別个台文號名 ê 冊店,會當下跤留話報我知!我有閒著會當去踅踅(se̍h-se̍h)。

冊店頭家手路菜「南洋咖哩」

話講轉來,我真正去現場了後,發現有足濟我佮意(kah-ì)ê 物件:台灣文學、獨立樂團、激酒。店內咧放送裝咖人 ê 專輯、楊秀卿 ê 唸歌,閣有賣南洋咖哩,感覺是正港南洋咖哩!咖哩食了,頭家請我試 lim in 做 ê 激酒,有龍眼(lîng-gíng)佮梅仔口味。我家己較愛龍眼激酒,罕得 lim 著遮爾有龍眼味 ê 酒,若有興趣一定愛試看覓。梅仔激酒就普通普通 la~

後來試 lim 了,直接kuānn一罐轉去分朋友 phīnn-phang(聞香,嚐嚐味道)

後一擺去 in ê 店,是想欲買《湊陣》(tàu-tīn)這本冊。tú-hó冊店負責人就是九歌出版社出身 ê ,就共我紹介這本冊作者(吳明倫,是阮劇團 ê 編劇)整理差不多五年矣,期待未來會出劇本集!這本內底故事上愛 ê 兩篇是「湊陣」佮「順風旗」:湊陣咧寫做十二婆姐ê面具故事,少年輩 tǹg 去故鄉做藝術創造拄著一寡仔親情、族群ê衝突。順風旗寫一个搶孤 ê 順風旗 tī 海外轉踅,最後發現佮台灣歷史 ê 因緣。一部份內容佮事實有牽連,所以看起來感受真深。


家己無啥熟 ê :
這斗 tsit-táu (這次)
洘流 khó-lâu (退潮)
唱片 tshiùnn-phìnn
激酒 kik-tsiú (發酵酒)
衝突 tshiong-tu̍t

[1] 現流冊店FB華語貼文改寫來ê

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment