somno
somno

重新認識你的母語!所有的方言都是漢語的分支,在歷史文明的長河中都是參與的要角,無論音或義,都能在古籍,詩詞中找到他的身影,以這句「暮然回首,那人卻在燈火闌珊處!」作為開篇序文的註腳!順便一提,這句裡面也有一個閩南語詞彙!

十四萬人齊解甲

大陸製作的《大宋傳奇之趙匡胤》,在台灣熱播,其中一幕描述後蜀孟昶亡國的情景。

當宋軍已兵臨城下。惶駭之間,他忙問左右退敵之策。<新五代史- 卷六十四 後蜀世家第四>,是這樣描述的:

「昶問計于左右,老將石頵以謂東兵遠來,勢不能久,宜聚兵堅守以敝之。昶歎曰:“吾與先君以溫衣美食養士四十年,一旦臨敵,不能為吾東向放一箭,雖欲堅壁,誰與吾守者邪!”」

孟昶這千古一嘆,卻是古今一同啊!雖僻居天涯一隅 舉國上下,皆偏安思維,雖有天險,其乎可守,大難來臨,分崩瓦解,只在一夕! 花蕊夫人的述國亡詩,一針見血的點出此一真理。


《述國亡詩》(唐‧花蕊夫人徐氏)(白讀音)

君王城上豎降旗,妾在深宮哪得知,

kun ông siânn siōng sū hâng kî, tshiap tsāi tshim kiong ná tit ti

十四萬人齊解甲,甯無一個是男兒。

tsa̍p sì bān lâng tsiâu kái kah, nái bô ji̍t ê sī lâm jî


】:副詞,乃、竟然。

  1. 《詩經·大雅·瞻卬》:「心之憂矣,寧自今矣。」
  2. 《三國志·卷二七·魏書·徐胡二王傳·胡質》:「胡通達,長者也,寧有子孫不?」

第二句型,以否定句形式表現,疑問,不信的語氣。閩南語的「nai2--bo5」,「nai2」音,可以是「乃」字,訓詁學,因聲求義的方法——《經傳釋詞‧卷六》:「乃,寧也。寧、乃一聲之轉,故乃訓為寧。」《經傳釋詞‧卷六》:「乃,發聲也。」。故,「寧」字,與「乃」字互訓通假,可能有「nai2」音。這樣整句「nai2 (甯)無一個是男兒。」,念閩南語就非常順了。

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment