Created 3 articlesIn total 1363 words

冰角聽(ping-kak thiann):5條歌(1)

散步冰角sàn-pōo ping-kak

聽看覓thiann khuànn māi

冰角食(ping-kak tsia̍h):吃飯食間(新北市中和區)

散步冰角sàn-pōo ping-kak

記錄時間:2023年2月(若有變動請以店家為準)寫ê年月:二空二三年二月(若有改變請佮頭家確認)siá ê nî-gue̍h:jī-khong-jī-sam-nî jī-gue̍h(ná ū kái-piàn tshiánn kah thâu-ke khak-jīn)

初次見面

散步冰角sàn-pōo ping-kak

20幾歲台灣人,喜歡華文現代詩、植物染、散步以及吃東西,接下來會緩慢學習台文、日文,正卡在人生十字路口,經濟能力未知

3