Jeffery

用時間工作, 用工作時間

香港政府預算案演辭2020 pdf

香港政府預算案2020, 

上政府網頁睇就一清二楚, 傳煤只會說一些大眾想睇的內。有些細節就不清釋, 會出現好多問號。只要睇最原始的檔案就一清二楚

https://www.budget.gov.hk/2019/chi/pdf/c_budget_speech_2019-20.pdf

https://www.budget.gov.hk/2019/chi/speech.html

發布評論

看不過癮?

一鍵登入,即可加入全球最優質中文創作社區