Chill Diving

SDI TDI 潛水教練 IG: chilldivinghk FB: ChillDivingHK

你到底希望預言準確嗎?

從風險管理角度看預言

假設預言等同風險,即係可能好亦可能壞。

當知道有某風險時,通常會進行識別同評估;以了解當某風險出現時的影響,從而透過 迴避、預防、自留及轉移去適時應對。

如果係正面的風險,可能會盡力使風險實現;如果係負面的風險,可能就唔會想發生。

此文唔打算做學述研究,只係想帶出風險既可能性及結果。

引申落去,提出預言者可能係想其他人作出應對而公開預言;如果有人對預言的內容作出有效預防或避免,此預言有機會從此落空。

相反,如果預言本身係唔準確。此預言亦唔會發生。

結果同樣係預言冇發生,但原因可能係完全不同。

到底預言準確嗎?聽到預言要反應嗎?

筆者並無任何結論,只想提出多個角度去看預言。


Like my work??
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

CC BY-NC-ND 2.0

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.